THAI
ENGLISH
 
ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ธุรกิจบริษัท
ภาพรวมธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปริกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

1. นางส่องศรี กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร


 
 
 
 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.