THAI
ENGLISH
 
ข้อมูลบริษัท
 
ประวัติบริษัท
ธุรกิจบริษัท
ภาพรวมธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปริกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
 

คณะกรรมการบริหาร


1. นายประชา เหตระกูล ประธาน
2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ
3. นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ


 
 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.