THAI
ENGLISH
 
ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ธุรกิจบริษัท
ภาพรวมธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปริกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
 

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจ
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน
โดยมุ่งเน้นโครงการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันประกอบไปด้วยโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งรับบริหารโครงการ ด้านอสังหาริมทรัพย์

โดยที่บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันมีโครงการหลักใน การดำเนินงาน คือโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ในขณะที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยจะรับผิดชอบ โครงการด้านไฟฟ้าโดยมีการวางโครงสร้างในลักษณะ Holding Company และจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในแต่ละโครงการ

 
 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.