THAI
ENGLISH
 
ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ธุรกิจบริษัท
ภาพรวมธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปริกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
 

 
ประวัติบริษัท
 

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน
12 ล้านบาท และในปี 2532 ได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยได้ดำเนินการ
รวบรวมทีมงานมืออาชีพ มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทยังได้เข้าพัฒนาโครงการอื่นๆโดยการลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 6 บริษัท อันได้แก่ โครงการอาคารพาณิชย์
โครงการอาคารชุดพักอาศัย โครงการอาคารสำนักงาน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,500 ล้านบาท
เป็น 1,650 ล้านบาท  และเข้าเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2535 และในเดือนกรกฎาคม
2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นับจากปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในโครงการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการด้านการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดตั้ง
บริษัทในเครือขึ้นเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ

วันที่ 10 เมษายน 2545 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัทและตั้งบริษัท วิทยุ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟู
กิจการ

หน้าถัดไป

 
 
 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.