THAI
ENGLISH
 
หน้าหลัก
รายงานประจำปี
ข้อมูลทางการเิงิน
การประชุมผู้ถือหุ้น
การกำกับดูแลกิจการ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น
บทบาทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปรงใส
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
นักลงทุนสัมพันธ์
หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวสารบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
ราคาหุ้น
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานใหญ่
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
และพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกเรื่องถือเป็นนโยบาย
หลักที่ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ และโปร่งใส
โดยได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์การถือหุ้นบริษัท
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปีของบริษัท
เป็นต้น บริษัทได้กำหนดรายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
และกรรมการจากภายนอกจำนวน 4 ท่าน และบริษัทมีนโยบายการเลือก
กรรมการดังนี้

(1) ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
และได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารงาน
อย่างชัดเจน

(2)กรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับเป็นกรรมการบริษัท
อื่นในจำนวนที่ทำให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการติดตามการดำเนินงาน
ของบริษัทได้โดยต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการของบริษัทไม่รับเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(3) กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท
จดทะเบียนเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาที่เพียงพอในการบริหารบริษัทให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ส่วนคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหายังอยู่ระหว่างการสรรหา
และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการ
ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การทำหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน
ตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และคณะกรรมการยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถ
นำมาใช้ปฏิบัติ ในการดำเนินงานได้

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย
ทุกๆ 3 เดือนโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญแบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่ออนุมัติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ไปยังกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการ
พิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบริษัท
ได้ทำการจดบันทึกรายละเอียดของการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้บริหารและกรรมการพร้อมกับการลงนามของประธาน
การประชุมอย่างเรียบร้อย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งต่อไป

ค่าตอบแทน
บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหลักและนโยบายของบริษัท
ด้วยความโปร่งใสตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการภายในกรอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการทุกคนเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการให้ความรู้แก่กรรมการ
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีแผนสืบทอดงาน และพัฒนาผู้บริหาร
โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดให้มีแผนการพัฒนางาน เพื่อประโยชน์ใน
การสืบทอดงานโดยให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำในระหว่างปี

 

 
 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.