THAI
ENGLISH
 
โครงการของบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โครงการไฟฟ้าเทิน-หินบูน
โครงการไฟฟ้าบางบ่อ
 

โครงการไฟฟ้าเทิน-หินบูน

โครงการไฟฟ้าเทิน-หินบูน เป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าโครงการแรกของกลุ่มบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดยบริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%) ผ่านบริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 การไฟฟ้าลาวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และกลุ่ม Nordic Hydropower AB ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20

เทิน-หินบูน เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 210 เมกกะวัตต์
นับเป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าโครงการแรกในลาวที่ดำเนินงานโดยบริษัท เอกชนต่างประเทศ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย
และได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าในระยะ
เวลา 30 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้ และยังเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโครงการแรกของลาวที่ลงนามในข้อตกลงการซื้อไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2541

ต่อมาได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท เทิน-หินบูน กับรัฐบาลลาวให้บริษัท เทิน หินบูน ได้สิทธิที่จะขยายโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 500
เมกกะวัตต์ทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จะเพิ่มขึ้นเป็น 440 เมกกะวัตต์และอีก 60 เมกกะวัตต์ จะถูกขายให้การไฟฟ้าลาว โดยได้มีการลงนามแก้ไขสัญญาการซื้อไฟฟ้าของโครงการเทิน-หินบูน กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว และขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง


 
 
   
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.