THAI
ENGLISH
 
โครงการของบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โครงการไฟฟ้าเทิน-หินบูน
โครงการไฟฟ้าบางบ่อ
 

โครงการไฟฟ้าบางบ่อ

เป็นโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ (IPP) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมขนาด 350 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์
อิเล็คทริค จำกัด โดยบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นในบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัดในสัดส่วน
ร้อยละ 32 และผู้ร่วมทุนอื่นประกอบด้วย
บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28 (ปัจจุบันได้
โอนหุ้นให้กับบริษัทในเครือ ชื่อบริษัท แอ็คเซีย เพาเวอร์ โฮลดิ้ง บี.วี.)
Total Gas and Power Thailand S.A. (TOTAL) ซึ่งเป็นบริษัท
พลังงานจากประเทศฝรั่งเศสที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 28 China Development Industrial Bank Inc.
ธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมชั้นนำของไต้หวันถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12 
โครงการไฟฟ้าบางบ่อได้ผ่านการทดสอบการเดินเครื่องครั้งสุดท้าย
และเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2546    
 
 
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000811
ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์:02-302-2300 โทรสาร:02-302-2400-1
Copyright 2009 MDX Public Company Limited. All Rights Reserved.